Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

26 Tháng Mười Một, 2019

Thông tin dự án:

Tên dự án: Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2
Thời gian thực hiện: 2010-2014
End-user: Namconson Pipeline Co.
Chủ đầu tư: PVGAS
Địa điểm: Cửu Long & Nam Côn Sơn Basin, Vũng Tàu, Việt Nam
Sản phẩm cung cấp: Pipes, fittings, bolt nuts , gaskets, valves
Giá trị (USD) $30,000

 

 

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner