NAM CON SON PIPELINES

17 Tháng Mười, 2019

Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) được thành lập vào năm 2000 giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam- PVN), Tập đoàn BP và Tập đoàn Statoil. Trải qua nhiều sự thay đổi các đối tác, hiện nay NCSP là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam, trong đó, PV GAS là Nhà Điều hành của Dự án.

Từ ngày 1/1/2008, quyền điều hành hợp doanh được chuyển giao từ BP sang PVN/PV GAS. Tiếp nối những thành công của nhà điều hành cũ, qua 11 năm, dưới quyền điều hành của PV GAS, Hợp doanh vẫn duy trì và phát huy các chuẩn mực về quản lý, an toàn, vận hành đẳng cấp quốc tế, hoạt động ổn định, hiệu quả đảm bảo cung cấp khí an toàn với độ tin cậy cao cho khách hàng.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner